Επιστροφή στην αρχική σελίδα...

Σ. Κοζάνης - Ερευνητικές δραστηριότητες στη γεωτεχνική μηχανική


Από τον Νοέμβριο του 1996 έως και το Μάρτιο του 2002 εκπόνησα Διδακτορική Διατριβή στο Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Μ.Γ. Σακελλαρίου. Την τρέχουσα χρονική περίοδο (2004) συνεχίζω να συνεργάζομαι με το Εργαστήριο και τον Καθηγητή προς περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που παρουσιάζονται στην συνέχεια, με τα οποία έχω συνεχή ενασχόληση από το 1996.

Περιεχόμενα σελίδας:


CEFEAS: Το CEFEAS (γνωστό παλαιότερα ως x-fem) είναι ένα πρόγραμμα που επιλύει τρισδιάστατα προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Τα συστήματα που τρέχει το CEFEAS είναι Unixoids γενικά, ενώ έχει γραφικό περιβάλλον το οποίο υλοποιείται σε x-windows (Χ11) με xforms toolkit. Ο κώδικας του CEFEAS αναπτύσσεται από το 1996 στα πλαίσια την διπλωματικής μου εργασίας και της διδακτορικής μου διατριβής κατόπιν. Επιπλέον ανάπτυξη κώδικα έγινε και στα πλαίσια της διπλ. εργασίας μου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης "Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων".

Περισσότερα για το CEFEAS μπορείτε να μάθετε από αυτό το άρθρο [PDF, 592 kb] (Κοζάνης, Σακελλαρίου, Δεκέμβριος 1999), εσωτερικό κείμενο του Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής του Τ.Α.Τ.Μ. - Ε.Μ.Π.

Σε αυτήν την σύντομη αναφορά [αγγλικό κείμενο][PDF, 131 kb] (Κοζάνης, Σεπτέμβριος 2003), αναλύεται ο αλγόριθμος επίλυσης του CEFEAS στην κατηγορία μη-γραμμικών προβλημάτων.

Το CEFEAS επιλύει εξειδικευμένα προβλήματα, πολλά από αυτά αποτελούν μέρος των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων. Ένα τέτοιο θέμα είναι η μετατροπή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) σε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων και κατόπιν ο υπολογισμός των επί τόπου τάσεων. Σε αυτό το σχήμα φαίνεται η κατανομή των κατακόρυφων τάσεων που προκαλούνται από την πίεση του νερού, σε έναν ταμιευτήρα. Κατανομή τάσεων στην συμβολή σήραγγας με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Στο πρώτο συμπόσιο μη-γραμμικών προβλημάτων (Ε.Μ.Π, 21-22 Ιανουαρίου 2000 - "Μερικά μη γραμμικά προβλήματα της εφαρμοσμένης μηχανικής. Εφαρμογή στη γεωτεχνική μηχανική " Μ.Γ. Σακελαρίου, Σ. Κοζάνης), παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων εφαρμογές του CEFEAS. Το κείμενο των πρακτικών [αγγλικό κείμενο][PDF, 300 kb]. Video [AVI]: Ελαστικός λυγισμός [766 kb], ελαστοπλαστικός λυγισμός [2.2 Mb], εφελκυσμός [461 kb], διάχυση πλαστικής ζώνης [771 kb].

O αλγόριθμος επίλυσης του συστήματος εξισώσεων είναι ο Skyline Solver. Περισσότερα για αυτόν τον αλγόριθμο και τα πλεονεκτήματά του θα βρείτε σε ένα μικρό επεξηγηματικό κείμενο που έγραψα.

History - Copyright (c) info of CEFEAS software: CEFEASDescr.txt


Η ανισοτροπία: Η μελέτη της ανισότροπης συμπεριφοράς των πετρωμάτων και της βραχομάζας είναι αυτήν την στιγμή η κύρια ερευνητική μου δραστηριότητα. Πάνω σ'αυτήν βασίστηκε η διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων", καθώς αποτελεί και το κύριο θέμα της  διδακτορική μου διατριβής. Γίνονται εφαρμογές με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και ειδικά με το πρόγραμμα CEFEAS με καταστατικά μοντέλα γραμμικής και μη-γραμμικής συμπεριφοράς. Διερευνάται ειδικότερα η δυνατότητα χρήσης του κριτηρίου αστοχίας του Ελλειπτικού Παραβολοειδούς (Elliptic Paraboloid Failure Criterion) στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και στην περιγραφή της κατάστασης αστοχίας της βραχομάζας.

Μεταπτυχιακή εργασία (Σεπτέμβριος 2001)

Περίληψη της διπλωματικής εργασίας, Abstract of diploma thesis.

Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας [PDF, 4 Mb]. Το εξώφυλλο της εργασίας [PDF]. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τις παραμορφώσεις που προκαλούνται κατά την διάνοιξη μίας σήραγγας σε ανισότροπο μέσο: μηκοτομές [PDF] και καμπύλες ίσης παραμόρφωσης. Αποδιοργάνωση της βραχομάζας κατά την ελαστοπλαστική επίλυση (ανισότροπη πλαστικότητα).

Ένα φύλλο Excel για να υπολογίζετε τις τάσεις στην οροφή και τα τοιχώματα ελλειπτικής σήραγγας σε ανισότροπο μέσο με την μεθοδολογία του Bray.

Διδακτορική διατριβή. (Μάρτιος 2002)

Η Περίληψη της Διατριβής στα ελληνικά, Abstract of PhD Dissertation, Resume de PhD These.

Το κυρίως κείμενο της διατριβής, εξώφυλλο, πρόλογος κλπ, Παρατήματα της διατριβής.

Η βιβλιογραφία της διατριβής μου [PDF, 160 kB].

Εκτενής περίληψη της διατριβής μου (18 σελίδες), στην διμηνιαία έκδοση των Τεχνικών Χρονικών (2ο τεύχος  / 2004).


Λοιπές εργασίες σχετικές με τα υπόγεια έργα

Φύλλο υπολογισμού (excel) ελαστοπλαστικών συγκλίσεων σε σήραγγα - θέμα μαθήματος Δ.Π.Μ.Σ. (βλέπε σχόλια στο φύλλο). 2 φύλα στο excel για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος "Μηχανική του συνεχούς μέσου": Κατανομή τάσεων γύρω από σήραγγα (εξισώσεις kirsch), πρόσθεση κυρίων τάσεων από διαφορετικά συστήματα αναφοράς.


Καταπτώσεις βράχων, - «Το πρόβλημα των Καταπτώσεων Βραχοτεμαχίων και η αντιμετώπιση του σε Συγκοινωνιακά Έργα», Μ. Σακελλαρίου, Σ. Κοζάνης, Σ. Γουλάκος. Πρακτικά 1ου πανελληνίου συνεδρίου οδοποιίας, Λάρισα, 4-7 Οκτ. 1995. Πλήρες άρθρο [PDF, 770 kB]. Πρόγραμμα εξομοίωσης σε DOS. Η νέα έκδοση του RockFall τρέχει σε περιβάλλον windows, μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ μαζί με οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά καθώς και μερικά δοκιμαστικά αρχεία.


Διπλωματική εργασία (Ιούνιος 1996), «Ανάπτυξη προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων με εφαρμογές σε τρισδιάστατα προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς». Πλήρες κείμενο [PDF, 1.6 Mb].

Ταμιευτήρας

Συμβολή σήραγγας και υπόγειου αποθηκευτικού χώρου

Το γραφείο μου στο εργαστήριο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα...